Hybrid Playground at Bolit, Girona, 2010
Hybrid Playground at Bolit, Girona, 2010