AIconostasio, Biennal 2064, Bolit, Girona
AIconostasio, Biennal 2064, Bolit, Girona